Zásady pro zpracování osobních údajů GDPR

Jitka Nagelová, IČ: 08430896,
se sídlem Leoše Janáčka 2427/42, 586 01 Jihlava

1. Jméno a kontaktní údaje správce:

Jitka Nagelová,  IČ: 08430896, se sídlem Leoše Janáčka 2427/42, 586 01 Jihlava (dále jen jako „správce“)

2. Kategorie osobních údajů zpracovávané správcem:

– klientská agenda

– údaje získané při elektronické komunikaci

– ostatní

3. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

V souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb může docházet ke zpracování osobních údajů. Správce osobních údajů pak v souvislosti se vznikem smluvního vztahu s klientem (zejména na základě smlouvy o poskytování služeb nebo jiného právního vztahu) zpracovává osobní údaje za účelem plnění práv a povinností vyplývající z této smlouvy. Obdobně je nakládáno s případnými osobními údaji těch, s nimiž uvedená smlouva uzavřena nebyla (zájemce služby, potenciální klient) a také s osobními údaji třetích osob.

Osobní údaje může správce poskytnout těmto třetím osobám: externí účetní; auditorům; osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či obchodním partnerům.

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, datum narození, bydliště a případně další údaje, které sdělí klient pro účely plnění smlouvy o poskytování služeb nebo zájemce o službu správce v souvislosti s jeho poptávkou vyplněním kontaktního formuláře.

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení smlouvy o poskytování služeb.

5. Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. V takovém případě náklady na skartaci spisového materiálu obsahující osobní údaje klienta jsou plně k tíži klienta.

Klient svým níže uvedeným podpisem výslovně prohlašuje, že trvá na tom, aby správce uchovával jeho osobní údaje  po dobu 10 let od ukončení spolupráce a to pro případné potřeby klienta.

Klient má právo, aby správcev určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V Jihlavě, dne 16. 1. 2023, Jitka Nagelová